نام و نام خانوادگینام عضو حقوقی یا حقیقی هیأت مدیرهسمتمدرک
امیرحسین نادریمعدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهانمدیرعامل و عضو هیأت مدیره/ موظفدکترا
رضا یزدخواستیفولاد مبارکه اصفهانرئیس هیأت مدیره/ غیرموظفکارشناسی ارشد
محمدکشانیصندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرنائب رئیس هیأت مدیره/ موظفکارشناسی
مجتبی کباریفلز تدارک فولاد مبارکه اصفهانعضو هیأت مدیره/ غیرموظفدکترا
رشید اسماعیلی مراللوسرمایه گذاری صدرتأمینعضو هیأت مدیره/ غیر موظفکارشناسی ارشد

آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۰.۰۳.۲۳