اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگیسمتعضو غیرموظف هیئت مدیره
محسن غلامرضاییعضو کمیتهخیر
سعید عبودیعضو کمیتهخیر
علی رستمیعضو کمیتهخیر
عباس حسنی کبوترخانیرئیس کمیتهبله
رضا یزدخواستیعضو کمیتهبله

مدیر واحد حسابرس داخلی

نام و نام خانوادگیسمت
مرتضی جباریمدیر حسابرسی داخلی

بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مرتضی علی اکبری