اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره
محسن غلامرضایی عضو کمیته خیر
سعید عبودی عضو کمیته خیر
علی رستمی عضو کمیته خیر
عباس حسنی کبوترخانی رئیس کمیته خیر
رضا یزدخواستی عضو کمیته بله

مدیر واحد حسابرس داخلی

نام و نام خانوادگی سمت
مرتضی جباری مدیر حسابرسی داخلی

بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مرتضی علی اکبری