گزارشات مالی

گزارش روزانه بازار سهام

گزارشات روزانه بازار سهام

مطالعه بیشتر
گزارشات افزایش سرمایه

This stops companies from taking drastic measures like downsizing or closing down sites; those things happen only with no or bad financial projections.

مطالعه بیشتر
صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی

صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی

مطالعه بیشتر
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

اهم سوابق قبلی بشرح زیر: ۱- معونت مالی و پشتیبانی وزارت صمت ۲- رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۳- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید ۴- عضو هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ۵- عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۶- مدیر کل امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی و…

placeholder
یونس الستی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره, کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری، دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?