گزارش روزانه بازار سهام

امورسرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات

معاونت مالی واقتصادی

گزارش های روزانه
گزارش‌های روزانه بازار سهام اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
گزارش روزانه بازار سهام فروردین ماه ۱۴۰۰
گزارش های روزانه بازار سهام اسفندماه ۱۳۹۹
گزارش های روزانه بازار سهام بهمن ماه ۱۳۹۹
گزارش روزانه بازار سهام دی ماه ۱۳۹۹
گزارش روزانه بازار سهام آذر ماه ۱۳۹۹
گزارش های روزانه بازار سهام آبان ماه ۱۳۹۹
گزارش های روزانه بازار سهام مهر ماه ۱۳۹۹
گزارش های روزانه بازار سهام شهریورماه ۱۳۹۹
گزارش های روزانه بازار سهام مردادماه ۱۳۹۹