گزارشات افزایش سرمایه

null

گزارش افزایش سرمایه

معاونت مالی واقتصادی

گزارش افزایش سرمایه حسابرسی نشده از ۴۰۳۰۰ میلیون ریال به ۵۵۳۰۰ میلیون ریال

معاونت مالی واقتصادی

گزارش توجیهی افزایش سرمایه حسابرسی شده

معاونت مالی واقتصادی

نتایج فروش حق تقدم استفاده نشده
  • گزارش افزایش سرمایه حسابرسی نشده از ۴۰۳۰۰ میلیون ریال به ۵۵۳۰۰ میلیون ریال | مشاهده|

    گزارش توجیهی افزایش سرمایه حسابرسی شده |مشاهده |

    نتایج فروش حق تقدم استفاده نشده   |مشاهده|

گزارشات افزایش سرمایه سال ۹۸
  • گزارش افزایش سرمایه حسابرسی نشده از ۴۰۳۰۰ میلیون ریال به ۵۵۳۰۰ میلیون ریال | مشاهده|

    گزارش توجیهی افزایش سرمایه حسابرسی شده |مشاهده |

    نتایج فروش حق تقدم استفاده نشده   |مشاهده|

گزارشات افزایش سرمابه سال ۹۹
گزارشات افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰