صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی

null

صورتهای مالی وگزارشات

معاونت مالی واقتصادی

صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

معاونت مالی واقتصادی

صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

معاونت مالی واقتصادی

صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

معاونت مالی واقتصادی

صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

معاونت مالی واقتصادی

صورتهای مالی وگزارشات حسابرسی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 • صورتهای مالی حسابرسی نشده: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | مشاهده |

  صورتهای مالی حسابرسی شده:  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   |مشاهده |

  گزارش فعالیت هیات مدیره  |مشاهده |

 • صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده:   ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت:  ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |مشاهده|

 • توسعه و معادن اجمالی۱۳۹۸    | مشاهده |

  صورتهای مالی اساسی:   ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | مشاهده|

  گزارش تفسیری مدیریت نهایی:  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  |مشاهده|

  گزارش تفسیری مدیریت شش ماهه اول:  ۱۳۹۸ |مشاهده|

 • صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده:  ۱۳۹۸/۰۹/۳۰    |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  |مشاهده|

 • صورتهای مالی حسابرسی شده سال :  ۱۳۹۸    |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت سال : ۱۳۹۸  |مشاهده|

  گزارش فعالیت هیات مدیره سال: ۱۳۹۸ |مشاهده |

صورتهای مالی وگزارشات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 • صورتهای مالی حسابرسی نشده: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | مشاهده |

  صورتهای مالی حسابرسی شده:  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   |مشاهده |

  گزارش فعالیت هیات مدیره  |مشاهده |

صورتهای مالی وگزارشات ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
 • صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده:   ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت:  ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |مشاهده|

صورتهای مالی وگزاشات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
 • توسعه و معادن اجمالی۱۳۹۸    | مشاهده |

  صورتهای مالی اساسی:   ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | مشاهده|

  گزارش تفسیری مدیریت نهایی:  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  |مشاهده|

  گزارش تفسیری مدیریت شش ماهه اول:  ۱۳۹۸ |مشاهده|

صورتهای مالی وگزارشات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
 • صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده:  ۱۳۹۸/۰۹/۳۰    |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  |مشاهده|

صورتهای مالی و گزارشات ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 • صورتهای مالی حسابرسی شده سال :  ۱۳۹۸    |مشاهده |

  گزارش تفسیری مدیریت سال : ۱۳۹۸  |مشاهده|

  گزارش فعالیت هیات مدیره سال: ۱۳۹۸ |مشاهده |