خبر خوش برای سهامداران محترم

بر خوش برای سهامداران محترم
ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بدنبال صدور مجوز انتشار آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، ظرف روزهای آینده سهام مربوط به حق تقدمهای استفاده شده در کد سهامداران محترم بارگذاری خواهد شد.
افزایش سرمایه حدود ۳۷ درصدی شرکت، مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹/۱۲/۲۰ از مبلغ ۴۰،۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۴،۹۰۰ میلیارد ریال با انجام مرحله ثبت در اداره ثبت شرکتها مرحله پایانی خود را طی نموده ، به نحوی که پس از تاییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس سهام مربوط به حق تقدمهای استفاده شده سهامداران محترم در کد سهامداری آنان بارگذاری خواهد شد.
مرحله صدور تاییدیه و ارائه اطلاعات سهامداران مشمول توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس و تسویه وجوه به طور معمول بین یکهفته تا ده روز به طول می انجامد.
آگهی ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها روز شنبه ۲۰ دی ماه در سامانه کدال بارگذاری شده است.

خبر خوش برای سهامداران محترم

  • خبر خوش برای سهامداران محترم