تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده منتهی به سال ۹۸ (۱۳۹۸/۱۲/۲۰)

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

  • تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده منتهی به:۱۳۹۸/۱۲/۲۰

مشاهده فایل PDF اگهی (تصویر آگهی در ذیل صفحه الصاق می باشد)

  • جهت مشاهده فایل PDF در کدال  اینجا را کلیک فرمایید