اعلامیه پذیره نویسی عمومی۱۳۹۹

 

اعلامیه پذیره نویسی عمومی آذرماه ۱۳۹۹

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات – نماد: ومعادن
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-115 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۹۸۱ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۴۷,۸۶۶,۱۶۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.

 

شماره حساب بانک شعبه
۰۲۰۷۸۹۰۸۵۶۰۰۸ صادرات ناهید