آگهی دعوت به مجمع عمومی فو ق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فو ق العاده منتهی به سال ۹۸ (۱۳۹۸/۱۲/۲۰)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فو ق العاده ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

  • آآگهی دعوت به مجمع عمومی فو ق العاده منتهی به:۱۳۹۸/۱۲/۲۰

مشاهده فایل PDF اگهی (تصویر آگهی در ذیل صفحه الصاق می باشد)

  • جهت مشاهده فایل PDF اینجا را کلیک فرمایید