جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
ENGLISH   
گهر انرژی

   

      با توجه به تولید 64 هزار مگاوات برق درکشور و برنامه ریزی برای افزایش آن تا30 هزار مگاوات و اینکه دولت متعهد به احداث تنها20% ظرفیت موجود می باشد ومابقی می بایست توسط بخش خصوصی تامین و ایجاد گردد .همچنین با توجه به نیازهای ضروری تامین زیرساختهای انرژی در منطقه گل گهر و به منظور بهره مندی از مزایای تامین مالی و اخذتسهیلات ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و نهادهای مسئول و متولی؛ شرکت گهر انرژی سیرجان در تاریخ 10/05/88 تاسیس و تحت شماره 2616 در دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده واز بدو شروع فعالیت کلیه تلاشهای هیات مدیره وکارکنان شرکت معطوف به ماموریتهای محوله گردیده است. 

 •  فهرست سهامداران و سرمایه شرکت :

نام

تعداد سهام

درصد سهام

ارزش کل سهام (میلیون ریال)

معدنی و صنعتی گل گهر

611.976.999

50.99%

611.999

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

293.988.000

24.5%

293.988

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

294.000.000

24.5%

294.000

مدیریت سرمایه گذاری امید

12.000

0.100%

12

سنگ آهن گهر زمین

12

-

0.120

سرمایه گذاری توسعه گل گهر

12

-

0.120

مجموع

1.200.000.000

100%

1.200.000

 

    سرمایه اولیه شرکت100میلیاردریال بود که پس از چندین مرحله افزایش به 1200 میلیارد ریال رسیده است. در مرحله دوم قرار است تا سرمایه با 1800 میلیارد ریال افزایش به 3000 میلیارد ریال برسد که تا که تا خرداد 93 مبلغ 787 میلیارد ریال از سوی سهامداران پرداخت شده است.   

 

 •  نیاز سنجی مقادیر آب ، برق و گاز مود نیاز طرحهای گل گهر :

سال

برق – مگاوات ساعت

گاز – مترمکعب /ساعت

آب – مترمکعب/ساعت

1393

110

215.000

1099

1396

876

518.300

3811

1400

1433

544.100

5926

معدنی صنعتی گل گهر

128

51.500

725

توسعه آهن و فولاد گل گهر

550

195.000

1724

گهر زمین

115

37.000

575

جهان فولاد سیرجان

567

92.600

2180

گهر انرژی سیرجان

0

160.000

144

شرکت میدکو

73

8000

578

      با توجه به تولید 64 هزار مگاوات برق درکشور و برنامه ریزی برای افزایش آن تا30 هزار مگاوات و اینکه دولت متعهد به احداث تنها20% ظرفیت موجود می باشد ومابقی می بایست توسط بخش خصوصی تامین و ایجاد گردد .همچنین با توجه به نیازهای ضروری تامین زیرساختهای انرژی در منطقه گل گهر و به منظور بهره مندی از مزایای تامین مالی و اخذتسهیلات ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و نهادهای مسئول و متولی؛ شرکت گهر انرژی سیرجان در تاریخ 10/05/88 تاسیس و تحت شماره 2616 در دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده واز بدو شروع فعالیت کلیه تلاشهای هیات مدیره وکارکنان شرکت معطوف به ماموریتهای محوله گردیده است. 

 •  فهرست سهامداران و سرمایه شرکت :

نام

تعداد سهام

درصد سهام

ارزش کل سهام (میلیون ریال)

معدنی و صنعتی گل گهر

611.999.976

50.99%

611.999

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

293.988.000

24.5%

293.988

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

294.000.000

24.5%

294.000

مدیریت سرمایه گذاری امید

12.000

0.100%

12

سنگ آهن گهر زمین

12

-

0.120

سرمایه گذاری توسعه گل گهر

12

-

0.120

مجموع

1.200.000.000

100%

1.200.000

 

    سرمایه اولیه شرکت100میلیاردریال بود که پس از چندین مرحله افزایش به 1200 میلیارد ریال رسیده است. در مرحله دوم قرار است تا سرمایه با 1800 میلیارد ریال افزایش به 3000 میلیارد ریال برسد که تا که تا خرداد 93 مبلغ 787 میلیارد ریال از سوی سهامداران پرداخت شده است.   

 

 •  نیاز سنجی مقادیر آب ، برق و گاز مود نیاز طرحهای گل گهر :

سال

برق – مگاوات ساعت

گاز – مترمکعب /ساعت

آب – مترمکعب/ساعت

1393

110

215.000

1099

1396

876

518.300

3811

1400

1433

544.100

5926

معدنی صنعتی گل گهر

128

51.500

725

توسعه آهن و فولاد گل گهر

550

195.000

1724

گهر زمین

115

37.000

575

جهان فولاد سیرجان

567

92.600

2180

گهر انرژی سیرجان

0

160.000

144

شرکت میدکو

73

8000

578

 

ماموریت و اقدامات انجام شده توسط گهر انرژی سیرجان :

 1. مطالعه و امکان سنجی تامین برق مورد نیاز طرحهای توسعه ای گل گهر ، بر مبنای استراتژیهای تدوین شده چشم انداز 98 گل گهر شامل تامین برق از طرق زیر :
  1. سرمایه گذاری واحداث نیروگاه های سیکل ترکیبی ؛ احداث نیروگاه های کوچک مقیاس وسایر
  2. خرید برق مورد نیاز به روشهای BOO(ساخت ؛ بهره برداری و تصرف) و BOT(ساخت ؛ بهره برداری و انتقال)
  3. خرید کوپن ظرفیت (به عنوان انشعاب) و خرید انرژی برق از بازار بورس انرژی یا شرکتهای توزیع برق
 2. مطالعات فنی و تهیه و تدوین طرح جامع برق رسانی مجتمع گل گهر
 3. مطالعات فنی و برآورد میزان انرژی برق مورد نیاز طرحهای توسعه ایی گل گهر 

 

 • نیروگاه سمنان

   این نیروگاه در فاصله10کیلومتری شهرسمنان در جاده سمنان – دامغان احداث وطرح اولیه آن مشتمل بر4 واحد گازی می باشد که 2 واحد آن به ظرفیت 324 مگاوات نصب و به بهره برداری رسیده و برای 2 واحد دیگر نیز بخش BOP بطور کامل اجرا گردیده است. 2 واحد گازی این نیروگاه در سال 90 از سازمان خصوصی سازی به ارزش 2325 میلیارد ریال خریداری شد. هدف از خرید ؛ ترانزیت برق تولیدی نیروگاه به مجتمع گل گهر می باشد. ترانزیت تولید یک واحد از دو واحد گازی به مقدار 125مگاوات در حال اخذ و مابقی نیز در شرف اجرا می باشد. از بدو خرید نیروگاه تاکنون؛‌ تولید برق به وزارت نیرو به فروش رسیده و درآمدحاصله به عنوان بخشی از تامین منابع وجوه چهار فقره اقساط سالهای 91 و 92 مصرف گردیده است. ارزش روزجایگزین این نیروگاه درتیرماه سال 92بالغ بر4552 میلیاردریال تقویم شده است.

این نیروگاه دارای طرح توسعه ایی احداث واحد بخار نیز می باشد که هدف آن تبدیل دو واحد گازی اجرا شده به یک بلوک سیکل ترکیبی می باشد. بنابراین راندمان کل واحداز حدود 33% به 48% خواهد رسید. سرمایه گذاری در طرح توسعه نیروگاه دربهمن 92 به مبلغ118 میلیون یورو؛ در کمتر از دو سال بازیافت می شود.اسناد مناقصه توسط مشاورقدس نیرو آماده گردید و همزمان نیز مذاکرات و موافقتنامه اجرای طرح بصورتEPC + F در جریان مبادله می باشد. مجموعاً 6 میلیارد ریال از 60 میلیاردریال برای طرح توسعه هزینه شده که تا پایان سال 93 برآورد پیشرفت 50% پروژه پیش بینی شده است.

   درآمد فروش نیروگاه از بدو خرید تا پایان سال92 بالغ بر1160میلیارد ریال وسود ناویژه آن معادل 465 وسودخالص 117 میلیاردریال بوده است. در بودجه سال 92 مجموعاً تولید 978 هزار کیلووات ساعت برق پیش بینی شده بودکه عملاً 1.390.000 کیلووات ساعت برق تولید گردید.

  درآمد سالهای 92 و91 گهرانرژی به ترتیب معادل 777 و 340 میلیارد ریال بوده که طی سال 92 سود خالص شرکت از محل همین نیروگاه معادل 137 میلیارد ریال کسب شده است. سود خالص در بودجه 92 شرکت گهرانرژی سیرجان 25 میلیاردریال پیش بینی  شده بود که در حال حاضر رشدی بالغ بر 5 برابر را نشان می دهد. 

 

 

 • احداث نیروگاه 1000 مگاواتی شهید کاظمی سیرجان

   این نیروگاه مشتمل بر دو بلوک 500 مگاواتی سیکل ترکیبی به موجب قراردادهای میان شرکت گهر انرژی با گروه مپنا درموارد زیربوده است که بخش عمدایی از نیاز 1433 مگاوات ساعت برق مورد نیاز گل گهر را تامین خواهد کرد. تا خرداد 93 مبلغ 831 میلیارد ریال پرداخت شده است.پیش بینی شده است که تا پایان سال 93 پروژه واحدهای گازی بلوک1 حدود 35% پیشرفت فیزیکی داشته باشد.  

شرح طرح

ظرفیت اسمی

(مگاوات)

ظرفیت عملی

(مگاوات)

تاریخ شروع عملیات

تاریخ بهره برداری

ارزش قرارداد (میلیون یورو)

هزینه مالی

(میلیون یورو)

مجموع ارزش نهایی (میلیون یورو)

واحد گاز اول (بلوک 1)

166

130

آذر 92

اسفند 93

72

5/9

6/81

واحد گاز دوم (بلوک1)

166

130

آذر 92

خرداد94

72

9/9

82

واحد گازی اول (بلوک2)

166

130

اسفند 92

تیر 94

59

6/5

6/64

واحد گازی دوم (بلوک2)

166

130

اسفند 92

مرداد 94

59

8/5

65

واحد بخار بلوک 1

160

160

اسفند 92

مرداد 95

136

23

159

واحد بخار بلوک 2

160

160

اسفند 93

مرداد 96

124

15

139

مجموع

984

840

--

--

522

69

591

 

 

 • طرح پروژه های برق رسانی به واحدهای مجتمع گل گهر :
 1.  اجرای خطوط برق رسانی 400 کیلوولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گل گهر که 66 میلیارد ریال هزینه شده و در پایان سال 93 به بهره برداری می رسد.  
 2. اجرای خطوط برق رسانی 230 کیلوولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گل گهر که 144 میلیارد ریال هزینه شده و در پایان سال 93 به بهره برداری می رسد.  
 3. اجرای پست 33/230 کیلوولت شرکت معدنی صنعتی گل گهر توسط پیمانکاری مهام شرق
 4. اجرای پست 33/230 کیلوولت شرکت گهر زمین توسط پیمانکاری مهام شرق
 5. اجرای پست 33/400 کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 6. اجرای پست 33/400 کیلوولت شرکت جهان فولاد سیرجان

مجموع هزینه های پیش بینی شده درپروژه خطوط 230 و400 کیلوولت به ترتیب 222 و100 میلیارد ریال برآورد شده است.

 

 • طرح جامع گازرسانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر
 1. اجرای 46کیلومتر شبکه تغذیه فولادی گاز به قطر 2 الی 24 اینچ با فشار 250 و 400 پوند و تعداد 13 ایستگاه تقلیل فشارجهت نیروگاه وواحدهای مستقردر مجتمع گل گهر توسط شرکت پیمانکاری آریا پتروگاز و نظارت مهندسین مشاور قدس نیرو.(هزینه پروژه 280 میلیارد ریال و تا پایان سال 92 حدود 127 میلیاردریال هزینه شده تا پایان سال 93 به بهره برداری خواهد رسید)
 2. انجام مطالعات مهندسی خط24اینچ( مجری آن شرکت گازمیباشد)به ظرفیت480هزار مترمکعب در ساعت در کیلومتر 184 در نقطه شهربابک توسط مهندسین مشاور بینا (در سال 93 به بهره برداری خواهد رسید) 
 • سایر پروژه های انجام شده و در دست اجرای گهر انرژی سیرجان 

     اجرای پست 33/400 کیلوولت ؛ فنس گذاری ودیوارکشی و اجرای کلیدخانه در نیروگاه شهیدکاظمی که مبلغ کل قرارداد632 میلیاردریال بوده و تا پایان سال93؛ 72%پیشرفت خواهد داشت ومبلغ 55 میلیارد ریال نیز تا پایان 92 هزینه شده است.   

 

 

 

 

 • خلاصه ایی از آخرین وضعیت ترازنامه (حسابرسی شده) : - ارقام به میلیارد ریال

شرح

1392

1391

شرح

1392

1391

داراییهای جاری

1084

553

مجموع بدهی ها

2224

2155

دارایی غیرجاری

3137

2504

سرمایه اسمی

1200

100

مجموع داراییها

4222

3057

حقوق صاحبان سهام

1998

902

 

 

 • نسبت جاری در سال 92   : 84/0     
 • نسبت بدهی در سال 92 : 52/0     
 • تعداد پرسنل : 29 نفر
 • مبلغ حقوق صاحبان سهام سال 92 با احتساب افزایش سرمایه در جریان به مبلغ 687 میلیاردریال می باشد.  
 • پیش بینی سود خالص سال 93 شرکت 281 میلیارد ریال برآورد شده است.

 
 

 شرکتهای سرمایه پذیر   سایت های مرتبط       سایت های داخلی   تماس با ما  
چادر ملو  فولاد خراسان   بورس ایران   ریاست جمهوری   پست الکترونیکی امور سهام: saham@mmdic.ir
 گل گهر   پامیدکو   بورس کالای ایران    وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی   پست الکترونیکی: info@mmdic.com
تامین مواد اولیه صبانور فولاد مبارکه اصفهان   بورس جهانی لندن    وزارت صنعت ، معدن و تجارت   فاکس: 02122654051
کابل مخابراتی شهید قندی     کیت کو     ایمیدرو   صندوق پستی: 19615-467
صنایع ملی مس ایران             تلفن:  021(22043353-22045658 )