جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل های شرکت در مزایده از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.

آگهی فروش

      نوبت اول       نوبت دوم     اصلاحیه مزایده نوبت دوم    نوبت سوم       

 

اسناد آگهی

فرم شرکت در مزایده            فرم حضور در مزایده

 

سایر اطلاعات قابل توجه

صورت های مالی       نمونه قرارداد         وکالتنامه محضری