شرکت فولاد خراسان

این شرکت در آبان ماه سال 1369 در اداره ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. بهره برداری از این شرکت با ظرفیت 600 هزار تن در ابتدای سال 1381 آغاز گردید. چشم انداز این شرکت دستیابی به ظرفیت 2 میلیون تن فولاد در سال می باشد. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مالکیت بیش از 29 درصد این شرکت را دارا می باشد.