تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1388 در تاریخ 30/10/88

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1388 در تاریخ 31/06/88

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1388.12.29

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1388 در تاریخ 21/09/88

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/88

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29-12-1389 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه اول سال 1389

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1389.12.29-حسابرسی شده

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29-12-1389 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه اول سال 1389

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 90 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه و سرمایه جدید

پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 90 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 1391

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29-12-1389 بر اساس عملکرد واقعی9 ماهه اول سال 1389

بودجه تعدیل شده سال 1390

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29-12-1390 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه اول سال 1390 (حسابرسی شده )

گزارش بودجه سال 1389 ( حسابرسی شده )

بودجه سال 1390 (حسابرسی شده)

بودجه تعدیل شده سال 1389

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29/12/1391 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه

پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 بر مبنای عملکرد واقعی 6 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی1392درتاریخ1391/12/16

اولین پیش بینی حسابرسی شده درآمد هر سهم سال مالی 1395

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1394 بر مبنای عملکرد واقعی 9 ماهه(حسابرسی نشده)

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 1395 (حسابرسی نشده)

پیش بینی بر مبنای عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 1394

پیش بینی درآمدهرسهم سال مالی1392براساس عملکرد9ماهه

پیش بینی درآمدهر سهم سال مالی1392درتاریخ1392/04/06

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 1393 (حسابرسی شده)

پیش بینی درآمد هر سهم بر مبنای عملکرد 6 ماهه 1392

پیش بینی درآمد هر سهم بر مبنای عملکرد 9 ماهه 1392

اولین پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی 1393 حسابرسی نشده

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 با افزایش سرمایه جدید

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 بر مبنای عملکرد واقعی دوره 3 ماهه منتهی به 13930331

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه حسابرسی شده

اصلاحیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 بر مبنای عملکرد واقعی 9 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه

پیش بینی درامد هر سهم بر مبنای عملکرد 6 ماهه - حسابرسی شده

پیش بینی درامد هر سهم بر مبنای عملکرد 9 ماهه سال 1395 - حسابرسی نشده

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 - حسابرسی نشده

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 1394 (حسابرسی شده)

پیش بینی درامد هر سهم بر مبنای عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1395

پیش بینی درامد هر سهم بر مبنای عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395

پیش بینی بر مبنای عملکرد واقعی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال 1394 (حسابرسی نشده)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1394 بر مبنای عملکرد واقعی شش ماهه - حسابرسی شده

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 _ حسابرسی نشده

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 _ حسابرسی شده

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 بر مبنای عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 بر مبنای عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 _ حسابرسی نشده

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396 بر مبنای عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 _ حسابرسی شده

حضور فعال هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی

بازدید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستاوردهای هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

صورتهای مالی اصلی میان دوره ای در تاریخ31/09/1388

صورتهای مالی اصلی میان دوره ای در تاریخ31/06/1388

صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 88.12.29شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا

صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 88.12.29شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور

صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده منتهی به 88.06.31

صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 88.12.29

صورتهای مالی تلفیقی و گزارش حسابرس 1388

صورتهای مالی شرکت اصلی ( جداگانه ) 29/12/1388

اطلاعات صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 31/06/1389

صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی سال مالی منتهی به 29/12/1389

صورتهای مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1390

صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده 6 ماهه سال 90

اولین پیش بینی حسابرسی شده درآمد هر سهم برای سال مالی 1391

صورتهای مالی 6 ماهه اول 1390

صورتهای مالی حسابرسی شده به تاریخ 31/06/1389

صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده سال مالی 1390

صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 31/03/91

صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31/06/1391

صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31/06/1391

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی1391

صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31

صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31شهریور 1392

صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 1392

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1394 ( حسابرسی شده )

صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده سال مالی 1392 به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

صورتهای مالی دروه 3 ماهه منتهی به 13930331

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال 1393

صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه سال 1393

صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر1395

صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1395

صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395

صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور سال 1394 (حسابرسی نشده)

صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای (1394/06/31)

صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 _ حسابرسی نشده

صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 _ حسابرسی نشده

صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 _ حسابرسی شده

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30/08/1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1389/06/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1389/04/31

پورتفوی یکماهه منتهی به 88.12.29

پورتفوی یکماهه منتهی به 89.01.31

پورتفوی یکماهه منتهی به 89.02.31

پورتفوی یکماهه منتهی به 89.03.31

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1389/5/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1389/07/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30/07/1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره1ماهه منتهی به30/08/1389

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30/10/1390

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 30/08/1390

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30/11/1390

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 29/12/1390

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 فروردین ماه سال مالی 1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه سال مالی 1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره1ماهه منتهی 1389/09/30

صورت وضعیت پورتفوی دوره1ماهه منتهی 1389/10/30

پورتفوی سرمایه گذاریها در 31/04/1390

پورتفوی سرمایه گذاریها در 31/05/1390

پورتفوی سرمایه گذاریها در 31/06/1390

پورتفوی سرمایه گذاریها در 29/12/1389

پورتفوی سرمایه گذاریها در 31/01/1390

پورتفوی سرمایه گذاریها در 31/02/1390

پرتفوی 31/03/1390

صورت وضعیت پورتفوی سرمایه گذاریهای شرکت در دوره 1 ماهه منتهی به 1390/07/30

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31/04/1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31/05/1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30/09/1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31/06/1391

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 شهریور 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 مهرماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 تیرماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 مردادماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 دیماه 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 اردیبهشت سال 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/01/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/03/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/02/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1392/04/31

صورت وضعیت پورتفوی یکماهه منتهی به 30 دیماه 1392

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1392

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1392

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 فروردین ماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/05/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/06/31

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/07/30

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/08/30

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 خردادماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 1392/09/30

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 تیرماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 مردادماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 شهریورماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 مهرماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 آبان ماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 دیماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 آذر ماه 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 دی ماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 بهمن ماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 29 اسفندماه سال 1393

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 فروردین ماه سال 1394

صورت وضعیت پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 تیرماه 1394

صورت وضعیت پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1394

صورت وضعیت پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394

صورت وضعیت پرتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 مهرماه 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 آبانماه 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 آذرماه 1394

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 30 اسفندماه _ _ اصلاحیه1395

صورت وضعیت پورتفوی دوره یکماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی منتهی به 1396/02/31

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/03/31

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/04/31

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/05/31

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/06/31

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/07/30

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/08/30

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/09/30

صورت وضعیت پرتفوی دوره مالی یکماهه منتهی به 1396/10/30